Jump to content

Could This Be The Marching Order For The Opening Ceremonies?


Recommended Posts

I managed to get the Chinese names of all 203 member countries and dependencies of the IOC, plus Montenegro and Tuvalu (if they do manage to compete in Beijing). This is how I think, if they use the Pinyin system, it will go. To make this simple, I have listed them in English in the order that they would come out under the Pinyin system:

(NOTE: I know that the North and South Korean teams will march together in the opening ceremony, but I'm basing this on regular cases.)

Greece kicks off the Parade of Nations as is its wont, and it is followed by...

Albania, Algeria, Oman, Afghanistan, United Arab Emirates, Aruba, Argentina, Azerbaijan, Eritrea, Russian Federation, Ecuador, Ireland, Egypt, Estonia, Ethiopia, Australia, Austria, Andorra, Antigua & Barbuda, Angola, Armenia, Italy, Iraq, Islamic Republic of Iran, Israel, Jamaica, Yemen, India, Indonesia, Great Britain, British Virgin Islands, Uruguay, Uganda, Ukraine, Uzbekistan, Vanuatu, Virgin Islands, Guatemala, Venezuela, Jordan, Brunei Darussalam, Vietnam, Barbados, Papua New Guinea, Panama, Paraguay, Palestine, Bahrain, Bahamas, Pakistan, Brazil, Puerto Rico, Poland, Bolivia, Belize, Palau, Botswana, Bosnia & Herzegovina, Belarus, Bermuda, Benin, Bulgaria, Belgium, Peru, Iceland, Bhutan, Burundi, Burkina Faso, Portugal, Maldives, Malta, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Marshall Islands, Republic of Moldova, Monaco, Morocco, Mexico, Mozambique, United States of America, American Samoa, Mauritania, Mauritius, Mongolia, Bangladesh, Federated States of Micronesia, Myanmar, France, Cape Verde, Philippines, Fiji, Korea, Germany, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Togo, Timor Leste, Tajikistan, Trinidad & Tobago, Thailand, United Republic of Tanzania, Tonga, Turkey, Tuvalu, Tunisia, Turkmenistan, Namibia, South Africa, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Latvia, Lesotho, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Libyan Arab Jamahiriya, Liberia, Lithuania, Liechtenstein, Rwanda, Luxembourg, Romania, Grenada, Georgia, Colombia, Costa Rica, Gambia, Congo, Democratic Republic of the Congo, Cuba, Guyana, Guam, Cameroon, Qatar, Kuwait, Comoros, Cote d'Ivoire, Croatia, Cayman Islands, Kenya, Cook Islands, Kazakhstan, Netherlands, Netherlands Antilles, Haiti, Montenegro, Honduras, Kyrgyzstan, Djibouti, Guinea, Guinea-Bissau, Kiribati, Gabon, Ghana, Canada, Czech Republic, Cambodia, Zimbabwe, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Spain, Singapore, New Zealand, Hong Kong China, Syrian Arab Republic, Chile, Chad, Central African Republic, Chinese Taipei, Equatorial Guinea, Democratic People's Republic of Korea , Swaziland, Saudi Arabia, Saint Vincent & the Grenadines, San Marino, Sao Tome & Principe, Saint Lucia, Saint Kitts & Nevis, Japan, Sweden, Switzerland, Zambia, Sri Lanka, Slovenia, Slovakia, El Salvador, Samoa, Serbia, Cyprus, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Suriname, Somalia, Solomon Islands...

And last but not least... People's Republic of China

If I missed any, let me know.

Link to post
Share on other sites

ah interesting list... New Zealand doesnt enter to along way down the list... Will be a late night for the opening ceremony in new zealand lol

Link to post
Share on other sites
This sounded bad... :mellow:

Let me rephrase: Israel after Iran, VERY curious. Will, Iran TV make a break right after their athletes march? :blink:

yea they probably will lol

Link to post
Share on other sites

I think the Koreas will be presented as Han Guo which literaly mean Korea , I am not quite sure about your order though , Brunei's hanyinpinyi is Wen Lai and USA's in Mei Guo so why is Brunei before USA . taly's is Yi Da Li and France's is fa guo so why is Italy before France .

Link to post
Share on other sites

I think I'll just wait until 08/08/08 and hope I get the usual email from the IOC with the order of the parade and the list of flag-bearers so I don't get too lost watching the ceremony.

Link to post
Share on other sites

The basic order of Mandarin Chinese syllables is thus:

A, O, E, AI, EI, AO, OU, AN, EN, ANG, ENG, ER, YI, YA, YO, YE, YAI, YAO, YOU, YAN, YIN, YING, WU, WA, WO, WAI, WEI, WAN, WEN, WANG, WENG, YU, YUE, YUAN, YUN, and YONG

A ER BA NI YA Albania

E LUO SI LIANG BANG Russian Federation

AI ER LAN Ireland

AO DA LI YA Australia

AN DAO ER Andorra

YA MEI NI YA Armenia

YI DA LI Italy

YA MAI JIA Jamaica

YIN DU India

YING GUO Great Britain

WU KE LAN Ukraine

WA NU A TU Vanuatu

WEN LAI DA LU SA LANG GUO Brunei Darussalam

YUE NAN Vietnam

BA, BO, BAI, BEI, BAO, BAN, BAEN, BANG, BENG, BI, BIE, BIAO, BIAN, BIN, BING, and BU

BA XI Brazil

BO LAN Poland

BAI MU DA Bermuda

BEI NING Benin

BAO JIA LI YA Bulgaria

BI LI SHI Belgium

BING DAO Iceland

BU LONG DI Bhutan

PA, PO, PAI, PEI, PAO, POU, PAN, PEN, PANG, PENG, PI, PIE, PIAO, PIAN, PIN, PING, and PU

PU TAO YA Portugal

MA, MO, ME, MAI, MEI, MAO, MOU, MAN, MEN, MANG, MENG, MI, MIE, MIAO, MIU, MIAN, MIN, MING, and MU

MA LAI XI YA Malaysia

MO XI GE Mexico

MEI LI JIAN HE ZHONG GUO United States of America

MAO LI QIU SI Mauritius

MENG GU Mongolia

MI KE LUO NI XI YA LIAN BANG Federated States of Micronesia

MIAN DIAN Myanmar

FA, FO, FEI, FOU, FAN. FEN, FANG, FENG, and FU

FA GUO France

FO DE JIAO Cape Verde

FEI LÜ BIN Philippines

DA, DE, DAI, DEI, DAO, DOU, DAN, DANG, DENG, DI, DIE, DIAO, DIU, DIAN, DING, DU, DUO, DUI, DUAN, DUN, and DONG

DA HAN MIN GUO Korea

DE GUO Germany

DAN MAI Denmark

DUO MI NI GONG HE GUO Dominican Republic

DONG DI WEN Timor Leste

TA, TE, TAI, TAO, TOU, TAN, TANG, TENG, TI, TIE, TIAO, TIAN, TING, TU, TUO, TUI, TUAN, TUN, and TONG

TA JI KE SI TAN Tajikistan

TE LI NI DA HE DUO BA GE Trinidad and Tobago

TAI GUO Thailand

TAN SANG NI YA LIAN HE GONG HE GUO United Republic of Tanzania

TANG JIA Tonga

TU ER QI Turkey

NA, NE, NAI, NEI, NAO, NOU, NAN, NEN, NI, NIE, NIAO, NIU, NIAN, NIN, NIANG, NING, NU, NUO, NUAN, NONG, and NÜ

NA MI BI YA Namibia

NAN FEI South Africa

NAO LU Nauru

NI RI LI YA Nigeria

NUO WEI Norway

LA, LE, LAI, LEI, LAO, LOU, LAN, LANG, LENG, LI, LIA, LIE, LIAO, LIU, LIAN, LIN, LIANG, LIANG, LU, LUO, LUAN, LUN, LONG, and LÜ

LA TUO WEI YA Latvia

LAI SUO TUO Lesotho

LAO REN MIN MIN ZHU ZHU GONG HE GUO Lao People's Democratic Republic

LI BA NEN Lebanon

LIE ZHI DUN SHI DENG Liechtenstein

LU SEN BAO Luxembourg

LUO MA NI YA Romania

GA, GE, GAI, GEI, GAO, GOU, GAN, GEN, GANG, GENG, GU, GUA, GUO, GUAI, GUI, GUAN, GUN, GUANG, and GONG

GE LU JI YA Georgia

GANG GUO REN MIN GONG HE GUO Democratic Republic of the Congo

GU BA Cuba

GUI YA NA Guyana

GUAN DAO Guam

KA, KE, KAI, KAO, KOU, KAN, KEN, KANG, KENG, KU, KUA, KUO, KUAI, KUI, KUAN, KUN, KUANG, and KONG

KA MAI LONG Cameroon

KE TE DI WA Cote d'Ivoire

KAI MAN QUN DAO Cayman Islands

KEN NI YA Kenya

KU KE QUN DAO Cook Islands

HA, HE, HAI, HEI, HAO, HOU, HAN, HEN, HANG, HENG, HU, HUA, HUO, HUAI, HUI, HUAN, HUN, HUANG, and HONG

HA SA KE SI TAN Kazakhstan

HE LAN Netherlands

HAI DI Haiti

HEI SHAN Montenegro

HONG DU LA SI Honduras

JI, JIA, JIE, JIAO, JIU, JIAN, JIN, JIANG, JING, JU, JUE, JUAN, JUN, and JIONG

JI BU TI Djibouti

JIA NA DA Canada

JIE KE GONG HE GUO Czech Republic

JIAN PU ZHAI Cambodia

JIN BA BU WEI Zimbabwe

QI, QIA, QIE, QIAO, QIU, QIAN, QIN, QIANG, QING, QU, QUE, QUAN, QUN, and QIONG

QIAN NAN SI LA FU MA QI DUN GONG HE GUO Former Yugoslav Republic of Macedonia (Why can't they just let bygones be bygones and let Macedonia enter under either MACEDONIA or REPUBLIC OF MACEDONIA?)

XI, XIA, XIE, XIAO, XIU, XIAN, XIN, XIANG, XING, XU, XUE, XUAN, XUN, and XIONG

XI BAN YA Spain

XIN XI LAN New Zealand

XIANG GANG ZHONG GUO Hong Kong China

XU LI YA A LA BO GONG HE GUO Syrian Arab Republic

XIONG YA LI Hungary

ZHI, ZHA, ZHE, ZHAI, ZHEI, ZHAO, ZHOU, ZHAN, ZHEN, ZHANG, ZHENG, ZHU, ZHUA, ZHUO, ZHUAI, ZHUI, ZHUAN, ZHUN, ZHUANG, and ZHONG

ZHI LI Chile

ZHA DE Chad

ZHONG FEI GONG HE GUO Central African Republic

ZHONG HUA REN MIN GONG HE GUO People's Republic of China (though it will close out the parade)

CHI, CHA, CHE, CHAI, CHAO, CHOU, CHAN, CHEN, CHANG, CHENG, CHU, CHUA, CHUO, CHUAI, CHUI, CHUAN, CHUN, CHUANG, and CHONG

CHI DAO JI NEI YA Equatorial Guinea

CHAO XIAN MIN ZHU ZHU REN MIN GONG HE GUO Democratic People's Republic of Korea

SHI, SHA, SHE, SHAI, SHEI, SHAO, SHOU, SHAN, SHEN, SHANG, SHENG, SHU, SHUA, SHUO, SHUAI, SHUI, SHUAN, SHUN, and SHUANG

SHI WA JI LAN Swaziland

SHA TE A LA BO Saudi Arabia

SHENG LU XI YA Saint Lucia

RI, RE, RAO, ROU, RAN, REN, RANG, RENG, RU, RUO, RUI, RUAN, RUN, and RONG

RI BEN Japan

RUI DIAN Sweden

ZI, ZA, ZE, ZAI, ZEI, ZAO, ZOU, ZAN, ZEN, ZANG, ZENG, ZU, ZUO, ZUI, ZUAN, ZUN, and ZONG

ZAN BI YA Zambia

CI, CA, CE, CAI, CAO, COU, CAN, CEN, CANG, CENG, CU, CUO, CUI, CUAN, CUN, and CONG

SI, SA, SE, SAI, SAO, SOU, SAN, SEN, SANG, SENG, SU, SUO, SUI, SUAN, SUN, and SONG

SI LI LAN KA Sri Lanka

SA MO YA Samoa

SAI ER WEI YA Serbia

SU DAN Sudan

SUO LUO MEN QUN DAO Solomon Islands (the last team to enter before PR China)

Link to post
Share on other sites

AlexDS69,

The countries won't be listed in that order. Have you seen any Chinese dictionary? The characters are listed in alphabetical order of the first pinyin syllable. That is:

a, ai, an, ang, ao;

ba, bai, ban, bang, bao, bei, ben, beng, bi, bian, biao, bie, bin, bing, bo, bu;

ca, ...;

...

..., yun;

za, zai, zan, zang, zao, ze, zei, zen, zeng, zha, zhai, zhan, zhang, zhao, zhe, zhen, zheng, zhi, zhong, zhou, zhu, zhua, zhuan, zhuang, zhui, zhun, zhuo, zi, zong, zou, zu, zuan, zui, zun, zuo.

I don't have time now to reorder your list according to alphabetical pinyin, but I believe this is more likely to be the order used for the parade of athletes.

Link to post
Share on other sites
I used the Pinyin table that is on Wikipedia.

It is wrong. I think they will use Han Yu Pin Yin to make the marching order.

If Han Yu Pin Yin is applied, Albania will be the first one, followed by Afhanistan.

Note that Taiwan will be placed in the last 3, as Zhong Hua Tai Pei (Chinese Taipei), which will be followed by Zhong Guo Xiang Gang (Hong Kong China), then the host nation - Zhong Guo (China).

Taiwanese will have "problem" with that... again!

Some countries pronouncation in Han Yu Pin Yin:

USA - Mei Guo

France - Fa Guo

Canada - Jia Na Da

Italy - Yi Ta Li

Isreal - Yi Se Lie

Japan - Ri Ben

Korea - Han Guo

Spain - Xi Ban Ya

Iraq - Yi La Ke

Iran - Yi Rang

Mexico - Mo Xi Ge

Australia - Au Zhou

Germany - De Guo

South Africa - Nan Fei

Egypt - Ai Ji

Russia - Er Luo Si

UK - Yin Guo

Austria - Au Di Li

New Zealand - Niu Zi Lan

Portugal - Bu Dao Ya

... and many more

Note: "Guo" means "Country in Mandarin.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

For the 2014 Winter Olympics, which will be held in Sochi, here are the the countries will parade as follows:

Greece

Australia

Austria

Azerbaijan

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Argentina

Armenia

Afghanistan

Bahamas

Belarus

Belgium

Bermuda

Bulgaria

Bolivia

Bosnia-Herzegovina

Brazil

Bhutan

Great Britain

Hungary

Venezuela

Virgin Islands (USA)

Ghana

Guatemala

Germany

Honduras

Hong Kong, China

Georgia

Guam

Denmark

Egypt

Israel

India

Jordan

Iraq

Islamic Republic of Iran

Ireland

Iceland

Spain

Italy

Kazakhstan

Cambodia

Cameroon

Canada

Kenya

Cyprus

Kyrgyzstan

People's Republic of China

Korea (North/South together)

Costa Rica

Cuba

Kuwait

Laos

Latvia

Lebanon

Lithuania

Liechtenstein

Luxembourg

Madagascar

FYR Macedonia

Malaysia

Malta

Mexico

Moldova

Monaco

Mongolia ...

Link to post
Share on other sites

Easy there, jethromoscow. Besides, not all of those nations will be at Sochi for 2014. Never mind that this forum is all about Beijing 2008. :rolleyes:

Link to post
Share on other sites
×
×
  • Create New...